Ден пред Свети Климент доделени наградите од литертурниот конкурс „Среќа“

Ден пред Свети Климент доделени наградите од литертурниот конкурс „Среќа“

Posted by Milco Jovanoski in Огледало 09 Dec 2023

11 декември, 2023 г. 

По повод месецот на книгата Библиотеката имаше распишано конкурс под наслов „Среќа“, наменет за учениците од ОУ на Охрид и општина Дебарца.

Учениците своите творби ги имаа пријавено под шифра. Комисијата ги разгледа и одлучи наградите да бидат доделени посебно за прозен состав (прва, втора, трета), посебно за поетска творба(прва, втора, трета). Секоја творба имаше свој личен печат.

Комисијата првата нграда од прозните состави и ја додели на Елена Чулческа 8б; втората награда на Анастасија Чулческа 9б и двете од ОУ „Ванчо Николески“, Лескоец  и третата награда  и припадна на Александра Шуканова 5 одд. од ОУ Св. „Климент Охридски“, Охрид.

Првата награда од поетските творби и припадна на шифрата Климент Укоски од ОУ „Климент Охридски“, 8 одд.; втората награда за Евгенија Крцоска 6 одд. од ООУ „Дебрца“ – ПУ Мешеишта и третата награда и се додели на Марија Тасеска 6 одд. од ООУ „Кочо Рацин“, Охрид.

Наградите им беа врачени ден пред празникот Свети Климент.

НУ Библиотека