Автобиографија Григор Прличев

Автобиографија Григор Прличев

Posted by Milco Jovanoski in Звучни записи 04 Jun 2020
НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид
Проект финансиран од Министерство за култура ЗВУЧНА БИБЛИОТЕКА, ОКТОМВРИ 2016

Носител на проектот: Елена Долоска
Уредник на проектот: м-р Милчо Јованоски
Соработник – наратор: Елена Долоска
За издавачот: Александра Белевска 
Објавено на You Tube на 3.6.2020