Само со туѓи очи можат да се видат сопствените мани