ДПМ: Конкурс „Празник на липите’’

ДПМ: Конкурс „Празник на липите’’

Posted by Milco Jovanoski in Околу нас 01 Jun 2022

1  јуни,  2022  г.  

 За  најдобра песна, краток расказ и есеј на тема Липа за манисефтацијата „Празник на липите’’.

На конкурсот може да учествуваат сите членови на ДПМ, а изборот за најдобра песна, краток расказ и есеј, ќе го врши тричлрна комисија.

Песната, краткиот расказ или есејот треба да се испративо четири примероци потпишани со име и презиме, мејл и телефон од авторот на следнава адреса; Друштво на писателите на Македонија, улица Максим Горки бр.18 1000 Скопје, или на адресата на ДПМ; drustvonapisateli@gmail.com најдоцна до 15 јуни 2022 годинa.

НУ Библиотека