Почина роднокрајниот автор – д-р Стојан Ристески

Почина роднокрајниот автор – д-р Стојан Ристески

Posted by Milco Jovanoski in Актуелно 31 Jan 2021

31 јануари, 2021 г. 

Вчера во Охрид  на 88 годишна возраст почина проф. д-р Стојан Ристески, унив. професор, културно-национален и јазично-литературен историчар, филолог и публицист. Преку своите научно-истражувачки трудови ја промовираше и афирмираше засебноста и посебноста на македонскиот јазик како во научен поглед, така и во процесот на функционирање на јазикот во практика.

Роден е на 2 ноември 1932 година во с. Лешани, Охридско. Со основно образование се стекнувал во Лешани, Белчишта и Охрид. Во Битола завршил учителска школа, а во Скопје завршил Виша педагошка школа и Философски факултет (група Историја на книжевностите на народите на Југославија). На 30 јуни 1975 година докторирал на Философскиот факултет во Нови Сад со тезата “Книжевното дело и живот на Радослав К. Петкоски“.Ш1Ќ

Д-р Стојан Ристески работел во основните училишта во селата Оровник, Злести и Требеништа, како и во учителската школа и во Гимназијата во Охрид(1960 – 1978); бил самостоен педагошки советник за македонски јазик (1978 – 1983). Од 1983 до пензионирањето во 1993 година бил професор по македонски јазик на универзитетите во Приштина и Ниш, а на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид предавал Културно наследство и Култура на однесувањето.

Неговите дела освен што одразуваат значајни особености од развојот на македонскиот јазик, туку содржат и значајни податоци за културната историја на македонскиот народ, како и богат ономастички материјал.

 • „Методија Патче“ (1974)
 • „Дејан Војвода“ (1974)
 • „Естреја Овадја Мара“ (повест, 1978; во скратена форма на еврејски јазик во Израел, 1984)
 • „Жубори“ (стихозбирка, 1978)
 • „Лазар Поп Трајков“ (1980)
 • „Коста Абраш“ (1981)
 • „Велгошти“ (1982)
 • „Литературни испитувања“ (1983)
 • „Прилози за писмените задачи и за литературниот јазик“ (1983)
 • „Македонски текстови“ (1987)
 • „Создавање на современиот македонски литературен јазик“ (1988)
 • „Костурчанки“ (1988)
 • „Две македонски судбини“ (1988)
 • „Григор Прличев – нови страници“ (1989)
 • „Оровник и Подмолје“ (1989)
 • „Легенди и преданија за Свети Наум“ (1990)
 • „Партизанскиот одред “Славеј““ (1990)
 • „Народни приказни, преданија и обичаи кај Египќаните (Еѓупците) во Македонија“ (1991)
 • „Една голооточка голгота“ (1991)
 • „Една необјавена македонска граматика“ (1991)
 • „Преспа под Албанија“ (1993)
 • „Судени за Македонија“ (1993 / 1995 / книга 2, 1996)
 • „Табу темата: Киселинов – Конески“ (1994)
 • „Невините жртви Босилка и Стојанчо“ (1994)
 • „Волино“ (1995)
 • „Непробол“ (стихозбирка, 1995)
 • „Голготата на Гоцевата внука Катерина“ (1997)
 • „Литературно-фолклорни прилози“ (1999)
 • „Навраќања на историски теми“ (2000)
 • „Прилози за историјата на македонскиот јазик“ (2000)
 • „Лешани“ (2000)
 • „Невреме“ (раскази, 2000)
 • „Стенографски белешки од Првата јазична комисија (2000)
 • „Естреја“ (2001)
 • „Моите кодоши“ (2001)
 • „Голооточка исповед“ (2003)
 • „Охридското Езеро и неговата заштита“ (2003)
 • „Златните раце на Вангел Деребан“ (2003)
 • „Војводата Аргир Маринче“ (2003)
 • „Свештеникот Васил Попангелев“ (2003)
 • „Верица“ (2004)
 • „Пред карикатурата“ (2004)
 • „Записи за Миќуновиќ“ (2005)
 • „Охридски митрополиски кодекс“ (2005)
 • „Вишенската црква Света Петка“ (2007)
 • „Димитар Узунов“ (2007)
 • „Манастирот Света Пречиста Кичевска“ (2007)
 • „Си Свети (Сите Светии) од село Лешани“ (2007)
 • „Белички светости“ (2008)
 • „Прогонуван за идеја, Славе Циркоски“ (2008)
 • „Воислав И. Илиќ: алка на две литератури, на две култури“ (2010)
 • „Сеќавања за генералот Васко Карангелески“ (2011)
 • „Библиографија“ (2012)

НУ Библиотека