×

Преведи ја страницата

За членовите

За членовите

Износот на уписот во Оддлелението кножен фонд и услуги изнесува 300 денари годишно. Истиот може да се наплати на две еднакви рати по 150 денари.

Услови за користење на библиотечниот материјал

Библиотечниот материјал се позајмува за 10 дена со услов за продолжување на уште 10 дена.

Доколку позајмениот библиотечен материјал не се врати во предвидениот рок, истиот се наплаќа задоцнение од 5,00 денари за секој позајмен примерок дневно.

При оштетување, губење или уништување на библиотечниот материјал корисникот е должен да ја надомести направената штета, а за посебни вредности од книжниот материјал (ретки книги, уникати) одлучува Комисијата која се формира во библиотеката за таа цел.