×

Преведи ја страницата

Програма и инвестиции 2015

НУ Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид успешно ја реализира програмата од 2015 година, со која аплицираше и која беше одобрена од Министерството за Култура на РМ, а истата содржи проекти од национален интерес кои беа финансирани од ресорното министерство.

Прчичеви беседи 2015

Станува збор за проект кој библиотеката редовно го реализира секоја година и во кој се опфатени дводневни чествувања во чест на патронот на установата и ловороносец Григор Прличев. Во 2015 година во рамки на овој проект беше изработено ЦД-издание за со наслов “Животот и делото на Прличев од објавувањето на поемата “Сердар“ до смртта“. Ова аудио издание беше промовирано во рамки на манифестацијата, одосно на 5-ти февруари 2015 година и истото беше прифатено со огромен интерес меѓу присутните на промоцијата. Автор на ова издание е Александра Белевска а продукцијата е на Славчо Спростран. Во рамки на Прличевите беседи беше оддржана панихида на гробот на поетот, беше положено свежо цвеќе и беа организирани повеќе културни активности во куќата на Прличев во Охрид.Чествувањата завршија во библиотеката која и во 2015 година ја организира традиционалнатта “Охридска визита“ на која присуствуваат истакнати лица од општествениот политичкиот и културниот живот од Охрид и пошироко.

ЦД за животот и делото на Прличев по објавувањето на поемата „Сердарот“ до смртта

ЦД за животот и делото на Прличев по објавувањето на поемата „Сердарот“ до смртта

Збогатување на книжниот фонд

И во 2015 година библиотеката ја следеше редовната книжна продукција и повеќе пати во текот на годината го збогати и зголеми својот книжен фонд,со новонабавени книги, кои во рамки на овој проект беа купувани со финансиска поддршка на Министерството за Култура на РМ. Со редовната набавка на книги од повеќе издавачки куќи “Матица“, “Панили“ “Култура“ “Младинска Книга и др.библитеката ги задоволи потребите на користниците со публикации од областа на белетристика, филозофија, психологија, стручна литература. Повеќе пати беа набавени книги од роднокрајните автори со што библиотеката го збогати роднокрајното одделение.

Автоматизација на блиотечни процеси

На огромно задоволство на раководниот тим во библиотеката и во 2015 година Министерството за култура го одобри проектот “Автоматизација на библиотечни процеси“. Тоа е проект кој библиотеката го реализира во соработка со НУБ “Св.Кллимент Охридски“ од Скопје во рамки на програмата за стручно оспособување на библиотечниот кадар. Преку одобрувањето на овој проект државата им овозможи на лицата кои работат стручна дејност во библиотеката да се дообучат или доусоваршат во својата област преку посета на одраедени обуки кои ги организираше Националната библиотека.

Заштита на движно културно наследство (библиотечни добра)

Охридската библиотека располага со огромен фонд на моногравски и сериски публикации на кои им е неопходна перманентна заштита за на иатите да им се продолжи векот на траење.Со таа намера бибиотеката, во рамки на овој проект, купува одредени средства преку кои создава услови за правилен третман на библиотечниот фонд, покрај тоа во рамки на овој проект се укоручуваат и бројните периодични публикации со кои располага библиотеката. На тој начин се продолжува нивниот век на траење и се обезбедуваат условите за нивно правилно чување.

Звучна библиотека

Преку реализација на овој проект библиотеката овозможи книгите:“Прличев горд самјак“ од Коста Фортомар, “Големи и мали“ од Бошко Смаќоски, “Црно семе“ од Ташко Георгиевски, преку звучно гласовно читање да се доближат до лицата со оштетен вид. Трите дела се читани од наратор и истите се тонски и музички подготвени на начин на кој се податливи за користење на најнови ЦД технологии.

Проекти на НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид од област на инвестиции

Во 2015 година библиотеката реализира значајни активности од област инвестиции.

  • Изработена е фасада на постојниот објект во кој функционира библиотеката но и на новододелениот објект.
  • Пoставени се нови окапнуици, олуци на новододелениот објект.
  • Завршени се градежните работи и адаптацијата на новиот објект.

Библиотеката има започната постапка за изработка на мебел во новиот простор.

Од Министерството за Култура беа обезбедени и средства за покривање на материјалните трошоци кои произлегуваат од самата работа на установата.

 

Инвестиции 2015

1. Завршување на втората фаза од адаптација на новиот простор и комплетно прилагодување и опремување на истиот за потребите на библиотеката.

2. Изработка на фасада на постојниот и на новододелениот објект.