×

Преведи ја страницата

Организациски единици

Организациски единици

Во библиотеката се формираат следните организациски единици:

 • Раководен орган
 • Сектори
 • Одделенија

Директорот раководи и ја води работата на библиотеката. Надлежностите на директорот поблиску се уредени со законот за култура и Статутот на библиотеката.

Сектори

Во библиотеката се формираат следните сектори:

 • Сектор комплетрање на библиотечен материјал, обработка, книжен фонд и услуги, збирки и посебни фондови.
  • Одделение комплетирање и техничка обработка на библиотечен материјал, стручна обработка и библиографско-библиотечни информации.
  • Оддленение – Книжен фонд и услуги заштита на библиотечен материјал
  • Одделение – Збирки и посебни фондови.
 • Сектор матична дејност, развој и автоматизација, културни манифестации, односи со јавноста, издавачка дејност, меѓународна соработка, маркетинг.
  • Оддленение матична дејност, развој на библиотекарството и автоматизација на библиотечните процеси
  • Оддленение – Килтурни манифестации, односи со јавноста, издавачка дејност, меѓународна соработка и маркетинг
 • Сектор за административни работи
  • Оддленение за административни работи