×

Преведи ја страницата

Директор

Гордана Змејковска

Контакт: 046/262-064 и 046/264-838

Имејл: biblioteka_ohrid@yahoo.com

 • Тој ја води работата во Библиотеката
 • Ја застапува библиоткета и одговара за нејзиното материјално и финансиско работење за законитоста и економичноста на работата
 • донесува годишна програма за работата на Усатановата по претходна согласност на Управниот Одобор
 • ги извршува одлуките на Управниот Одбор
 • донесува акт за организација и систематизација на работните места и акт за распределба на плати
 • Донесува акти во врска со работниот однос на вработените согласно со закон
 • Избира и разрешува раководители на сектори
 • Формира повремени и постојани помошни и стручни органи и други советодавни тела и раководи со нив.
 • Ја застапува и представува библиотеката и во нејзино име склучува договори
 • се грижи за правилно и навремено информирање на вработените и јавноста
 • поднесува годишен извештај за работата на библиотеката
 • одобрува службени патувања во земјата и во странство
 • раководи со организирање и спроведување на подготовките за одбраната
 • издава упатства и донесува наредби , решенија и други поединечни акти
 • врши и други работи согласно со закон и статут