×

Преведи ја страницата

Дејност

Основна дејност на библиотеката е библиотечната дејност. Во рамки на оваа дејност библиотеката врши повеќе работи.

 • Набавува, чува, стручно обработува, заштитува и дава на користење библиотечен материјал определен со Законот за библиотеки
 • комплетира и под посебни услови обработува и чува архивски примерок од вкупниот книжен и некнижен библитечен материјал што се издава и печати во Република Македонија
 • истражува, прибира, чува и обработува библиотечен материјал со својство на културно наследство и редок библиотечен материјал.
 • изготвува и изработува каталози за библиотечниот материјал што се наоѓа во библиотеката.
  -врши библиогравско- информативно-документарна дејност
 • подготвува и издава библиографии
 • врши научно-истражувачка работа од библиотекарството и информативните дејности
 • ги проучува состојбите и потребите за развој на библиотечната дејност и дава препораки и предлози за нивно унапредување
 • се грижи за стручно усовршување на библиотекарските кадри
 • врши размена и позајмување на библиотечен материјал со други библиотеки и институции
 • соработува во меѓубиблиотечна размена и посредување на информации.
 • врши заштита на библиотечниот материјал согласно утврдените правила и стандарди за техничко заштитни мерики, за чување и заштита на библиотечниот материјал
 • микрофилмува, умножува и печати библиотечен материјал
 • врши дезинфекција на библиотечниот материјал
 • подготвува и издава публикации што произлегуваат од нејзината дејност
 • врши маркетинг во функција на библиотечната дејност
 • го промовира и афирмира библиотечниот материјал и движнотот културно наследство на Републка Македонија, преку изложби, предавања, литературни читања, семинари и курсеви приказување на филмови и други форми на дејствување
 • отуѓува библиотчен материјал од резервниот фонд на библиотеката
 • вклучување во заемниот библиогавски систем и пристап на библиотечен материјал во електронска форма.
 • врши и дуги работи предвидени со Законот за култура, Законот за библиотеки и други прописи.

Покрај гореспоменатите библиотеката извршува и повеќе дополнителни дејности

 • Издавачка дејност
 • Печатење и услужни активности во врска со печатењето
 • Дејности на посредување во културата и дејност на објекти во културата и други дејности од областа на културата