Директор

Директор

Милчо Јованоски

Контакт: 046/262-064 и 046/264-838  моб. 075 201 901

Имејл: biblioteka_ohrid@yahoo.com

 • Директорот ја води работата во Библиотеката.
 • Ја застапува библиотеката и одговара за нејзиното материјално и финансиско работење за законитоста и економичноста на работата.
 • Донесува годишна програма за работата на Установата по претходна согласност на Управниот oдбор.
 • Ги извршува одлуките на Управниот oдбор
 • Донесува акт за организација и систематизација на работните места и акт за распределба на плати.
 • Донесува акти во врска со работниот однос на вработените согласно со закон.
 • Избира и разрешува раководители на сектори.
 • Формира повремени и постојани помошни и стручни органи и други советодавни тела и раководи со нив.
 • Ја застапува и претставува библиотеката и во нејзино име склучува договори.
 • Се грижи за правилно и навремено информирање на вработените и јавноста.
 • Поднесува годишен извештај за работата на библиотеката.
 • Одобрува службени патувања во земјата и во странство.
 • Раководи со организирање и спроведување на подготовките за одбраната.
 • Издава упатства и донесува наредби, решенија и други поединечни акти.
 • Врши и други работи согласно со закон и статут.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?