Организациски единици

Правилник за систематизација на работните места

Правилник за внатрешна организација

Организациски единици

Организациски единици

Во библиотеката се формираат следните организациски единици:

 • Раководен орган
 • Сектори
 • Одделенија

Директорот раководи и ја води работата на библиотеката. Надлежностите на директорот поблиску се уредени со законот за култура и Статутот на библиотеката.

Сектори

Во библиотеката се формираат следните сектори:

 • Сектор за комплетирање на библиотечен материјал, обработка, книжен фонд и услуги, збирки и посебни фондови.
  • Одделение – Kомплетирање и техничка обработка на библиотечен материјал, стручна обработка и библиографско-библиотечни информации.
  • Одделeние – Книжен фонд и услуги заштита на библиотечен материјал
  • Одделение – Збирки и посебни фондови.
 • Сектор за матична дејност, развој и автоматизација, културни манифестации, односи со јавноста, издавачка дејност, меѓународна соработка, маркетинг.
  • Одделение- Матична дејност, развој на библиотекарството и автоматизација на библиотечните процеси
  • Одделение – Културни манифестации, односи со јавноста, издавачка дејност, меѓународна соработка и маркетинг
 • Сектор за административни работи
  • Оддленение за административни работи
 • Список на вработени во НУ Библиотека „Григор Прличев“ Охрид 
  Ред.

  број

  Име и презиме работно место емаил адреса телефон

   

  1. Милчо Јованоски директор biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/262-064
  2. Елена Долоска Советник за адимистративни, општи и правни работи и човечки ресурси biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/262-064
  3. Нада Ристеска Советник за материјално-финансиско работење biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/262-064
  4. Сузана Стојкоска Самостоен референт – главен благајник biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/262-064
  5. Мариче Боздоганова Библиотекар – советник,стручен соработник во заштита на културно наследство biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/262-064
  6. Гордана Змејковска Библиотекар, стручен соработник во заштита на културно наследство biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/262-064
  7. Христина Трпеска Библиотекар, стручен соработник во заштита на културно наследство biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/264-838
  8. Бети Лазеска Симоноска Библиотекар, стручен соработник во заштита на културно наследство biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/264-838
  9. Владимир Куциноски Библиотекар, стручен соработник во заштита на културно наследство biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/262-064
  10. Елизабета Бојчевска Библиотекарски помошник, соработник во заштита на културното наследство biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/262-064
  11. Весна Симоновска Библиотекар, стручен соработник во заштита на културно наследство prlicev_cobiss3@yahoo.com 046/264-838
  12. Никола Ристовски Библиотекар, стручен соработник во заштита на културно наследство prlicev_cobiss3@yahoo.com 046/264-838
  13. Елена Станкоска Библиотекар, стручен соработник во заштита на културно наследство prlicev_cobiss3@yahoo.com 046/264-838
  14. Коста Трифуноски Самостоен библиотекарски помошник, Соработник во заштита на културното наследство prlicev_cobiss3@yahoo.com 046/264-838
  15. Николче Блажески Библиотекарски помошник, соработник во заштита на културното наследство prlicev_cobiss3@yahoo.com 046/264-838
  16. Клеарета Ѓорческа Библиотекарски помошник, соработник во заштита на културното наследство prlicev_cobiss3@yahoo.com 046/264-838
  17. Даниела Ристеска Книговезец biblioteka_ohrid@yahoo.com 046/264-838
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?