Организациски единици

Правилник за систематизација на работните места

Правилник за внатрешна организација

Организациски единици

Организациски единици

Во библиотеката се формираат следните организациски единици:

 • Раководен орган
 • Сектори
 • Одделенија

Директорот раководи и ја води работата на библиотеката. Надлежностите на директорот поблиску се уредени со законот за култура и Статутот на библиотеката.

Сектори

Во библиотеката се формираат следните сектори:

 • Сектор за комплетирање на библиотечен материјал, обработка, книжен фонд и услуги, збирки и посебни фондови.
  • Одделение – Kомплетирање и техничка обработка на библиотечен материјал, стручна обработка и библиографско-библиотечни информации.
  • Одделeние – Книжен фонд и услуги заштита на библиотечен материјал
  • Одделение – Збирки и посебни фондови.
 • Сектор за матична дејност, развој и автоматизација, културни манифестации, односи со јавноста, издавачка дејност, меѓународна соработка, маркетинг.
  • Одделение- Матична дејност, развој на библиотекарството и автоматизација на библиотечните процеси
  • Одделение – Културни манифестации, односи со јавноста, издавачка дејност, меѓународна соработка и маркетинг
 • Сектор за административни работи
  • Оддленение за административни работи