Управен одбор

Управен одбор

Претседател на Управен одбор: Леонора Новеска

Членови:

 • Сашо Силјаноски
 • Бети Лазеска – Симоноска
 • Мариче Боздоганова

Управниот одбор

 • Донесува Статут
 • ги утврдува принципите и политиките за развој и работа на библиотеката
 • дава согласност за Годишна програма по предлог на директорот
 • дава согласност на актот за систематизација на работните места и актот за распределба на плати
 • го усвојува годишниот извештај за работа на библиотеката по предлог на директорот
 • донесува документи за финансиско работење на библиотеката согласно прописите за материјално и финансиско работење
 • одлучува по втор степен за решенија што ги донесува директорот
 • решава за плата на директорот со решение
 • врши и други работи предвидени со закон и со Статут

Стручни тела

 • Стручен совет (Се формира по барање на директорот за определени прашања од стручен карактер. Директорот е председател на Стручниот совет тој свикува седници и раководи со нив)
 • Издавачки совет (Советодавно тело кое му помага на директорот во организирањето и насочувањето на издавачката дејност на библиотеката)
 • Други повремени стручни тела.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?