За членовите

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за културата (Сл.весник на РМ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14 и 61/15) и член 21 став 1 точка 6 од Статутот на Националната установа – Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид бр.01-113/1 од 26.03.2015 година Управниот одбор  на седницата одржана на 11.11.2019 година ја донесе следната

О  Д  Л  У  К  А

за утврдување на износот за користење на библиотечниот материјал и

друг вид услуги во НУ – Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид

 1. Членарина за календарска година:

– во оддел за возрасни                                                                     300,00 ден/365 дена

– во оддел за деца                                                                            200,00 ден/365 дена

 1. Зајмување книга (амортизација) 5 ден/книга
 2. Задоцнето враќање на книга 5 ден/книга
 3. Прва опомена за задоцнето враќање на библиотечен материјал            30,00 ден
 4. Втора опомена за задоцнето враќање на библиотечен материјал          50,00 ден
 5. Трета опомена за задоцнето враќање на библиотечен материјал          100,00 ден
 6. Четврта опомена за задоцнето враќање на библиотечен материјал 200,00 ден
 7. Загубена членска карта          50,00 ден
 8. Резервација на слободен примерок           10,00 ден
 9. Користење на интернет читална (на час)                                  20,00 ден
 10. Правење исписи на печатач и фотокопир (1 лист)                           5,00 ден
 11. Користење на читална (без интернет) месечно          100,00 ден
 12. Организација на настани – за простор          500,00 ден
 13. Организација на настани – со опрема 1.000,00 ден

 

11.11.2019 год.                                        НУ – Библиотека „Григор Прличев“ – Охрид

Управен одбор

Претседател,

_____________________________

Дарко Стевоски